Obchodní podmínky

1. Základní pojmy

Provozovatelem internetového obchodu kondom4you.cz je:

 

TAYBO s.r.o.

Svojsíkova 1583/21

708 00 Ostrava

IČO: 64617416

DIČ: CZ64617416

 

(Dále jen prodávající)

Objednatel je osoba (společnost), která si vybrala a zaplatila za služby nebo zboží na stránkách kondom4you.cz. Objednavatel musí v objednávce, resp. při registraci přesně a pravdivě uvést adresu doručení, popřípadě jiné kontaktní údaje. Objednávka je příkazem pro prodávajícího na realizaci objednaného zboží od objednatele. Všechny objednávky realizované prostřednictvím kondom4you.cz jsou závazné.

 

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

2. Dodání zboží


Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží, tak jak bylo uvedeno v době objednávky, na základě objednávky objednatele za dohodnutou cenu. Ke každé objednávce bude přiložena faktura vystavena na údaje objednatele. Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění dodání objednaného zboží zaviněné doručovatelem a za poškození zásilky zaviněné doručovatelem. Dále prodávající nenese odpovědnost za nedodání zboží, ke kterému došlo vinou dodavatele v důsledku jakéhokoliv omezení. Objednatel se zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za objednané zboží dojednanou cenu. V případě nepřevzetí zboží je objednatel ve smyslu zákona povinen zaplatit veškeré výdaje spojené s poštovným a balným ve výši 170Kč.

 

3. Způsob dopravy - poplatky

-Česká pošta při převodu na účet 43Kč

-Česká pošta dobírka 82Kč

 

4. Platební podmínky

Za objednané zboží přes kondom4you.cz můžete zaplatit prostřednictvím:

Dobírka - zaplacení zboží v hotovosti při převzetí zásilky

Bankovní převod - na e-mail zadaný při registraci obdržíte všechny potřebné údaje k uhrazení objednávky bankovním převodem (variabilní symbol, číslo účtu, částku). Po úhradě Vám bude zboží odesláno.

 

5. Záruční podmínky, odstoupení od smlouvy

 

Záruční podmínky se řídí ustanoveními občanského zákoníku č.. 40/1964 Sb. v platném znění. Doklad o převzetí zboží (zaplacení) si důkladně uschovejte. Objednatel má právo na vrácení zboží při zakoupení zboží prostřednictvím internetu do 30 dnů ode dne převzetí, nebo pokud prodávající nedodržel předem dohodnuté podmínky. Vrácené zboží musí být v původním stavu, nepoužívané, kompletní, neotevřený, originál zabalený. Při vrácení zboží je nutno uvést variabilní symbol a datum nákupu. Pokud objednatel zboží obdržel a převzal, zašle pojištěný zboží zpět do našeho sídla firmy, kde prodávající posoudí stav vráceného zboží. Li vrácené zboží v jiném než neporušeném stavu je objednatel povinen nahradit náklady související s uvedením zboží do původního stavu. Prodávající je povinen objednateli vrátit již zaplacenou kupní částku, nebo její část nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí. Splatnost faktury je stanovena na 18 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Pokud objednatel neuhradí dohodnutou částku ve stanovené lhůtě, může prodávající od smlouvy odstoupit. Oprávněným odstoupením objednatele od smlouvy se smlouva stornuje a prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit objednateli nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu. Náklady na vrácení zboží nese objednavatel. Objednatel prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího, s jeho reklamačním řádem a že s těmito souhlasí.

 

6. Reklamace


Všechny výrobky na našich stránkách mají: zákonem stanovenou záruční lhůtu zákonem stanovenou lhůtu na skryté závady záruční lhůtu od výrobce, jejíž délka a rozsah závisí od výrobků a značek Náklady na dopravu výrobku hradí objednatel. Avšak pokud se na vrácený výrobek vztahuje záruka, veškeré poplatky spojené s návratem zákazníkovi proplatíme. Každý reklamovaný výrobek nám musíte zaslat zpět poštou (nebo jiným přepravcem). Žádná zásilka nebude převzata v sídle společnosti osobne.Pre každou reklamaci je bezpodmínečně nutné připojit k závadného zboží fotokopii nebo originál faktury. Neoprávněná reklamace: nesprávné a neodpovídající používání výrobků chyby spojené s jakoukoli vnější příčinou (např. nevhodné podmínky skladování) na zboží, kterému přirozeně zanikla doba reklamace (např. prezervativy po záruční době) V případě uzavření spotřebitelské smlouvy ve smyslu ustanovení § 52 a násl. Občanského zákoníku, uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku, se smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí především ve smyslu zákona č.. 108/2000 Sb., o provádí odeslání a podomním prodeji ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

7. Ochrana osobních údajů

 

Odesláním dat vyjadřuje objednatel souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v informačních systémech. Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány. Na přání registrovaného zákazníka jeho osobní údaje vymažeme z naší databáze.

 

8. Závěrečná ustanovení

 

Všechny vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Objednatelem se řídí právními předpisy ČR. Ve věcech neošetřených těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky měnit v případě potřeby.

 

Tyto specifické obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.5.2012


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně